Übersicht Impfstoffausleitungen

Übersicht der herstellbaren Impfstoffausleitungen

Mit einem Klick auf die Nummer kommen Sie direkt zum entsprechenden Artikel.

a) Human Impfstoffe

Nr. hergestellt aus Gruppe
01A Havrix 1440 Hepatitis A
02A Engerix B Hepatitis B
02B HBVaxpro Hepatitis B
03A Twinrix Hepatitis A+B
04A Stamaril Gelbfieber
05A Encepur FSME
05B FSME Immun FSME
06A Rotarix Rotaviren
06B Rotateq Rotaviren
07A Pandemrix Schweinegrippe H1N1
08A NeisVac-C Meningokokken
08B Menjugate Kit Meningokokken
08C Bexsero Meningokokken
08D Nimentix Meningokokken
08E Menjugate 10 Meningokokken
09A Rabipur Tollwut
09B Tollwut-Impfstoff HDC Tollwut
10A Gardasil HPV
10B Cervarix HPV
10C Gardasil 9 HPV
11A IPV Merieux Polio
12A Pneumovax Pneumokokken
12B Prevenar Pneumokokken
12C Prevenar 13 Pneumokokken 
12D Synflorix Pneumokokken 
13A Tetanol pur Tetanus
13B Tetanus merieux Tetanus
13C Tetagam P Tetanus
14A Dukoral Cholera
15A Varivax Varizellen
15B Varilrix Varizellen
16A Diphtherie Adsorbat Diphtherie
17A Röteln Impfstoff HDC Röteln
18A DT Chiron Behring TD
18B TD-Impfstoff Merieux TD
18C TD pur TD
18D TD Rix TD
19A MMR Vaxpro MMR
19B Priorix MMR
20A Covaxis DPT
20B Infanrix DPT
20C Boostrix DPT
21A Boostrix Polio DPT + IPV
21B Repevax DPT + IPV
22A Infanrix IPV+HiB DPT + IPV + HiB
22B Pentavac DPT + IPV + HiB
23A Infanrix hexa DPT + IPV + HiB + HB
23B Hexyon DPT + IPV + HiB + HB
23C Vaxelis DPT + IPV + HiB + HB
24 diverse Grippe / Influenza
25A Priorix Tetra MMR + Varizellen
25B ProQuad MMR + Varizellen
26A Typhim Vi Typhus
27A Strovac Enterobakterien
28A Masern-Impfstoff Merieux Masern
28B Measles Vaccine (CH) Masern
29A Revaxis Diphtherie+Polio+Tetanus
30A Shingrix Gürtelrose
     
     

 

b) Veterinär-Impfstoffe

     
Nr. hergestellt aus Gruppe
T01A Enduracell T Tollwut
T01B Nobivac T Tollwut
T01C Rabisin T Tollwut
T01D Virbagen Tollwut Tollwut
T01E Versiguard Tollwut
T02A Duvaxyn equines Herpesvirus Typ 1,4
T02B Prevaccinol equines Herpesvirus Typ 1
T02C Equip equines Herpesvirus Typ 1,4
T03A Duvaxyn IE Plus Pferdeinfluenza
T03B ProteqFlu Pferdeinfluenza
T03C Equip F Pferdeinfluenza
T03D Equilis Prequenza Pferdeinfluenza
T04A Fevaxyn i-CHP Katzenschnupfen + Katzenseuche
T04B Nobivac RCP Katzenschnupfen + Katzenseuche
T04C PureVax RCP Katzenschnupfen + Katzenseuche
T04D Virbagen felis RCP Katzenschnupfen + Katzenseuche
T04E Versifel CVR Katzenschnupfen + Katzenseuche
T05A Nobivac Lepto Leptospirose
T05B Virbagen Lepto Leptospirose
T05C Versican L3 Leptospirose 
T05D Versican Plus L4 Leptospirose 
T05E Nobivac L4 Leptospirose
T06A Nobivac SHPPi Staupe, Parainfluenza, Parvovirose
T06B Versican DHPPi Staupe, Parainfluenza, Parvovirose
T07A Nobivac BbPi Bordetella + Parainfluenza
T08A Eurican LT Leptospirose + Tollwut
T08B Virbagen canis LT Leptospirose + Tollwut
T09A Eurican Merilym Borreliose
T10A Eurican SHPPi2  
T10B Virbagen canis SHAPPi  
T11A Eurican SHPPi2L  
T11B Vanguard 7  
T11C Eurican DAPPi-L multi  
T12A ProteqFlu-Te Pferdeinfluenza + Tetanus
T13A Purevax FeLV  
T13B Leukocell 2  
T13C Leucogen  
T14A Virbagen CaniLeish  
T15A Virbagen Parvo Parvovirose 
T15B Eurican P forte Parvovirose
T16A Virbagen Mikrophyt  
T17A Fevaxyn Quatrifel  
T17B Purevax RCPCh  
T18A Nobivac SHP  
T18B Virbagen canis SHAP  
T19A Nobivac Pi  
T20A Versican Plus Pi/L4  
T21A Nobivac SP  
T22A Versican Plus DHPPi/L4  
T23A Eurican Herpes 205  
T24A Equilis Te Tetanus
T25A Fevaxyn Pentofel  
T26A Versican plus DHPPi/L4